Artikel Digitale verantwoording uitgaven fracties Flevoland

Per 1 januari 2017 hebben Provinciale Staten van Flevoland gekozen voor een nieuwe werkwijze voor het verantwoorden van de uitgaven van de fractiebudgetten. De verantwoording van de uitgaven is ondergebracht in de vergaderapp voor Provinciale Staten en wordt vanaf 1 mei 2017 gepubliceerd op de website van Provinciale Staten. De digitale module verantwoording fractievergoedingen is in co-creatie ontwikkeld door GemeenteOplossingen (GO) en de Statengriffie Flevoland.

Bezoek de portaal publiekeverantwoording.org.

Maximale transparantie

De uitgaven in het eerste kwartaal 2017 zijn inmiddels online inzichtelijk. Kenmerken van deze verantwoording zijn:

  • Digitale verantwoording van de uitgaven per fractie en per kwartaal, gekoppeld aan uitgavecategorieën
  • Binnen een uitgavecategorie, inzicht in bestedingen tot op het niveau van een foto van bonnen en/of facturen
  • Inzicht in de cumulatieve uitgaven ten opzichte van de ontvangen fractievergoeding

De uitgaven van de fracties zijn hiermee maximaal transparant en openbaar toegankelijk.

Publieke verantwoording Statenleden Flevoland

Zelfregulering bij besteding publieke middelen

De fracties in Provinciale Staten van Flevoland ontvangen jaarlijks een fractievergoeding, ter ondersteuning van de werkzaamheden van de fractie. Dit is een vast bedrag per fractie (€ 15.819), aangevuld met een bedrag per zetel (€ 3.088) in Provinciale Staten. Vanaf 1 januari 2017 is er tevens voor gekozen de fracties meer vrijheid te geven in de besteding van de fractievergoeding, onder voorwaarde dat deze wordt besteed aan het functioneren van de fractie als geheel. Jaarlijks beoordelen Provinciale Staten de uitgaven van de fracties en stellen de jaarverslagen van de fracties vast. Als een meerderheid van Provinciale Staten van oordeel is dat bepaalde uitgaven niet geoorloofd zijn, kunnen zij tot terugvordering besluiten. Dit oordeel is bindend en niet vooraf in strikte regelgeving vastgelegd. De transparante en openbare verantwoording draagt daarmee bij aan zelfregulering van besteding van publieke middelen.

De verantwoordingen van de fractie uitgaven zijn in te zien via http://stateninformatie.flevoland.nl/Organisatie/Uitgaven-fracties. Er kan worden doorgeklikt tot op het niveau van een foto van een bon en/of factuur. De provinciale verordening waarin de nieuwe wijze van verantwoorden is vastgelegd is te vinden via http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/verordeningen/

Download het persbericht (50Kb, Pdf)